Taem yu pas long kot

Wanem blong mekem taem yu go long Kot

Taem yu ko insaed long kot rum, bifo yu sidaon yu mas stanap stret, facem Jaj mo yu bao daon hed blong yu long hem.

Taem Jaj hemi stap redi blong kam insaed long kot rum o livim kot rum, bai Clerk blong kot bai hemi tok save se evri man insaed long kot rum imas stanap blong Jaj ikam in o igo aot long kot rum.  Yu mas stanap kasem taem wei Jaj hemi staon o hemi livim kot rum.

• Hemi tabu blong kakae, smok o kakae chewing gum insaed long kot rum.

• Bifo yu go insaed long kot rum yu mas ofem mobael fon, radio or eni samting wei istap mekem musik.

• Tabu blong mekem nois taem yu stap insaed long kot rum.

Wanem blong werem taem yu ko long Kot.

Yu mas dresap  gud mo werem klin klos.  Yu no mas werem ol singlet or smol han shirt, yu mas karem aot hat long head blong yu mo sunglass.

Hao blong addressem wan Judisiol Ofisa

Long wan Jaj bai yu talem olsem “Your honour,” “Your Lordship,” o “My Lord.”

Long wan Magistret bai yu talem olsem “Your Worship.”